Z CZUBA

„z czuba albo #by­ćjak­zla­ta­ni­bra­hi­mo­vić” to teatralno-pił­kar­ska roz­grywka, która wyda­rzyć się może zarówno na boisku pod blo­kiem, na sce­nie, w szkol­nej kla­sie czy w Inter­ne­cie. Boha­te­ro­wie spek­ta­klu – dwóch chło­pa­ków i dziew­czyna – grają w piłkę. Opo­wia­da­jąc o tym, co wyda­rzyło się na boisku, mówią o swo­ich marze­niach i ambi­cjach. W ich wyobra­że­niach poja­wia się postać Zla­tana Ibra­hi­mo­wića – bez­kom­pro­mi­so­wego pił­ka­rza, który jako młody zawod­nik z upo­rem dążył do tego, by speł­nić swoje marze­nia. Tytu­łowy Zla­tan jest ido­lem naszych boha­te­rów, a jego bramki – strze­lane „z czuba” – szczy­tem bra­wury. Pod­czas tej inter­per­so­nal­nej roz­grywki na plan pierw­szy wysuwa się reflek­sja o współ­pracy, zespo­ło­wo­ści i rywa­li­za­cji. Spek­takl poka­zuje, że wido­wi­sko to nie tylko teatr, ale także mecz piłki noż­nej i samo życie, które oprócz koniecz­no­ści gry, łączy prze­strze­ga­nie nie zawsze okre­ślo­nych zasad.

spektakl dla dzieci w wieku 12-15 lat

DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

Działania edukacyjne skierowane są do uczniów i nauczycieli. Ich celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na tematy poruszone w spektaklu oraz opracowanie narzędzi, które będą przydatne w rozmowie o teatrze. Po każdym pokazie odbędzie się warsztat, w którym wezmą udział wszyscy widzowie spektaklu. Uczniowie dostaną zeszyty aktywności, zawierające propozycje samodzielnych działań inspirowanych spektaklem oraz ciekawostki dotyczące piłki nożnej i teatru. Nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji i warsztatów, które można zrealizować z uczniami przed przedstawieniem i po nim.

czas trwania spektaklu: 45 minut
czas trwania warsztatów: 45 minut
premiera: 20 września 2018 r.

REALIZATORZY:
tekst, reżyseria, koncepcja przestrzeni, opracowanie muzyczne: Tomasz Kaczorowski
działania pedagogiczno-teatralne, dramaturgia: Joanna Żygowska
kostiumy: Agnieszka Wielewska
występują: Kamila Banasiak, Michał Karczewski, Jan Niemczyk
inspicjent: Jolanta Skawina
przygotowanie materiałów edukacyjnych i programu: Tomasz Kaczorowski, Sandra Konieczka-Ślachetka, Joanna Żygowska
przygotowanie konspektów lekcji: Małgorzata Dominiczak, Iwona Kniaś, Grażyna Piotrowska
konsultacje ds. social media: Agata Patoła
koordynacja i realizacja działań promocyjno-informacyjnych: Sandra Konieczka-Ślachetka, Elwira Krzesińska, Anna Przybylska, Magdalena Wiśniewska,
ewaluacja projektu: Bartłomiej Lis
plakat, opracowanie graficzne: Daniel Hackiewicz
wideo: Mikołaj Walenczykowski
realizacja objazdu, obsługa spektaklu: Izabela Fedyszyn, Zygfryd Krupa, Sebastian Kunkel, Paweł Kwiatkowski, Jacek Pluciński
produkcja: Krzysztof Soleniec

TRASA OBJAZDU:

2.10.2018 | g. 10:40 oraz 11:30 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu
3.10.2018 | g. 9:55 oraz 10:55 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie
4.10.2018 | g. 9:50 oraz 10:45 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie
5.10.2018 | g. 10:00 oraz 13:00 | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie
10.10.2018 | g. 10:00 oraz 10:55 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dominowie
11.10.2018 | g. 10:35 oraz 11:45 | Językowa Szkoła Podstawowa PRYMUS w Gnieźnie
12.10.2018 | g. 10:45 oraz 11:40 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie
29.10.2018 | g. 10:25 oraz 11:30 | Szkoła Podstawowa w Fałkowie
30.10.2018 | g. 10:10 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Świętego Wojciecha w Gnieźnie
31.10.2018 | g. 9:45 oraz 10:40 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie

kontakt: Joanna Żygowska: edu@teatr.gniezno.pl

fot. Dawid Stube