WOLĘ SIĘ ŚCIGAĆ, NIŻ ZAKOCHIWAĆ

Spek­takl obra­zuje kalej­do­skop kobie­cych por­tre­tów, zbiór histo­rii doty­czą­cych poko­ny­wa­nia prze­szkód na dro­dze do upra­gnio­nego celu, dąże­nia do reali­za­cji marzeń, pasji, opo­wie­ści o odwa­dze, sile i talen­tach kobiet. Tak rozu­miane bun­tow­niczki to dziew­czyny, które nie boją się mie­rzyć wysoko i mówić wła­snym gło­sem. W dużym stop­niu są one przy­wra­cane zbio­ro­wej pamięci, bo – choć były wybitne w swo­ich dzie­dzi­nach – nie­ustan­nie je depre­cjo­no­wano, pomi­jano, a nawet wyma­zy­wano z histo­rii.

spektakl dla dzieci w wieku 12-15 lat

DZIAŁANIA EDUKACYJNE:

Celem cało­ści dzia­łań warsz­ta­to­wych pro­wa­dzo­nych w szko­łach jest poka­za­nie względ­no­ści norm i ste­reo­ty­pów kul­tu­ro­wych, zachęta do reflek­sji i samo­dziel­nego budo­wa­nia świa­to­po­glądu uwzględ­nia­ją­cego idee rów­no­ści. Dzia­ła­niom towa­rzy­szyć będzie reflek­sja nad tym, jaki wpływ na życie chłop­ców/ dziew­czy­nek w rodzi­nie, szkole, prze­strze­niach roz­woju mają utrwa­lone ste­reo­typy zwią­zane z płciami.

czas trwania spektaklu: 60 minut
czas trwania warsztatów: 15 + 45 minut
premiera: 22.10.2018 r.

REALIZATORZY:
reżyseria: Iga Gańczarczyk
dramaturgia i scenariusz: Martyna Wawrzyniak
pedagog teatru: Anna Mrozińska-Szmajda
scenografia: Lataladesign (Dagmara Latała, Jacek Latała)
kostiumy: Grupa Bracia (Agnieszka Klepacka, Maciej Chorąży)
muzyka: Daniel Pigoński
choreografia: Magda Przybysz
obsada: Hanna Matusiak, Natalia Wieciech, Ewa Wróblewska, Marcin Wojciechowski
prowadzenie warsztatów: Anna Mrozińska-Szmajda, Monika Just, Monika Modrzejewska-Świdulska
koordynacja i produkcja: Marta Olejniczak/Teatr Pinokio w Łodzi

TRASA OBJAZDU:
29.10.2018 | g. 10:05 oraz 13:05 | Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi
30.10.2018 | g. 9:50 oraz 12:50 | Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi
31.10.2018 | g. 10:45 oraz 12:45 | Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi
5.11.2018 | g. 9:50 oraz 12:45 | Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi
6.11.2018 | g. 9:50 oraz 12:55 | Szkoła Podstawowa nr 26 w Łodzi
7.11.2018 | g. 10:55 oraz 13:40 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
8.11.2018 | g. 9:40 oraz 12:35 | Szkoła Podstawowa nr 145 w Łodzi
20.11.2018 | g. 10:45 oraz 13:50 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Konstantynowie Łódzkim
21.11.2018 | g. 11:05 oraz 14:00 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Poddębicach
22.11.2018 | g. 11:00 | Szkoła Podstawowa w Topoli
23.11.2018 | g. 11:20 | Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej