WOLĘ SIĘ ŚCIGAĆ, NIŻ ZAKOCHIWAĆ

Spek­takl obra­zuje kalej­do­skop kobie­cych por­tre­tów, zbiór histo­rii doty­czą­cych poko­ny­wa­nia prze­szkód na dro­dze do upra­gnio­nego celu, dąże­nia do reali­za­cji marzeń, pasji, opo­wie­ści o odwa­dze, sile i talen­tach kobiet. Tak rozu­miane bun­tow­niczki to dziew­czyny, które nie boją się mie­rzyć wysoko i mówić wła­snym gło­sem. W dużym stop­niu są one przy­wra­cane zbio­ro­wej pamięci, bo – choć były wybitne w swo­ich dzie­dzi­nach – nie­ustan­nie je depre­cjo­no­wano, pomi­jano, a nawet wyma­zy­wano z histo­rii.

Celem cało­ści dzia­łań warsz­ta­to­wych pro­wa­dzo­nych w szko­łach jest poka­za­nie względ­no­ści norm i ste­reo­ty­pów kul­tu­ro­wych, zachęta do reflek­sji i samo­dziel­nego budo­wa­nia świa­to­po­glądu uwzględ­nia­ją­cego idee rów­no­ści. Dzia­ła­niom towa­rzy­szyć będzie reflek­sja nad tym, jaki wpływ na życie chłop­ców/ dziew­czy­nek w rodzi­nie, szkole, prze­strze­niach roz­woju mają utrwa­lone ste­reo­typy zwią­zane z płciami.

organizator: Teatr Pinokio w Łodzi

reżyseria: Iga Gańczarczyk
dramaturgia i scenariusz: Martyna Wawrzyniak
pedagog teatru: Anna Mrozińska-Szmajda
scenografia: Lataladesign (Dagmara Latała, Jacek Latała)
kostiumy: Grupa Bracia (Agnieszka Klepacka, Maciej Chorąży)
muzyka: Daniel Pigoński
obsada: Hanna Matusiak, Natalia Wieciech, Ewa Wróblewska, Marcin Wojciechowski
prowadzenie warsztatów: Anna Mrozińska-Szmajda, Monika Just, Monika Modrzejewska-Świdulska
inni realizatorzy: Magda Przybysz (choreografia)
czas trwania spektaklu: 60 minut
czas trwania warsztatów: 15 + 45 minut
premiera: 22.10.2018 r.
spektakl dla dzieci w wieku 12-15 lat
koordynacja i produkcja: Marta Olejniczak