Dział Pedagogiki Teatru

Organizatorem działań: Konkursu im. Jana Dormana, Teatralnego Placu Zabaw Jana Dormana oraz Archiwum Otwartego, inspirowanych twórczością i filozofią Jana Dormana jest Dział Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dział Pedagogiki Teatru pracuje nad jakością teatralnych działań edukacyjnych, wspiera nauczycieli, animatorów, edukatorów w ich rozwoju, promuje idee pedagogiki teatru: uczenie się przez doświadczenie z wykorzystaniem języka teatru, podmiotową pracę z ludźmi, uwzględniającą ich potrzeby, zainteresowania i wartości, krytyczne myślenie, które pozwala spojrzeć na zjawisko lub problem z wielu perspektyw, wzmacnianie poczucia sprawczości i efektywnej komunikacji. Prowadzi ogólnopolskie programy: Lato w teatrze, Konkurs im. Jana Dormana, portal Teatroteka Szkolna oraz, we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW, studia podyplomowe Pedagogika Teatru. Tym inicjatywom towarzyszą badania, konferencje i warsztaty, które wspierają rozwój teoretyków i praktyków zajmujących się edukacją teatralną w całej Polsce.

Lato w teatrze: www.latowteatrze.pl
Teatroteka Szkolna: www.teatrotekaszkolna.pl
Studia podyplomowe Pedagogikia Teatru: www.ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe