FAQ

1. Kto może wziąć udział w Konkursie im. Jana Dormana?
W konkursie mogą wziąć udział samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Również samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak w tym przypadku ujęty w kosztorysie projektu wkład własny nie może pochodzić z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W konkursie nie mogą wziąć udziału narodowe instytucje kultury ani osoby prywatne.

2. Jakie zadania można realizować w ramach wsparcia finansowego z Konkursu?
W ramach konkursu instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w realizacji zadania artystyczno-edukacyjnego, które polega na eksploatacji spektaklu dla młodzieży w wieku 10-15 lat, dostosowanego do specyficznych warunków szkolnych. Spektaklowi muszą towarzyszyć działania edukacyjne.
Aplikować do konkursu mogą spektakle, których premiera odbyła się nie wcześniej niż w roku 2016.
Do konkursu nie mogą aplikować spektakle, których premiera jest dopiero planowana.
Aplikować do konkursu mogą również spektakle, które powstały w ramach poprzednich edycji Konkursu im. Jana Dormana.

3. Jaki jest termin składania wniosków?
Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej do godziny 15:00 dnia 10 lutego 2020 roku na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz 1 płyty DVD lub CD z rejestracją spektaklu do dnia 10 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana.

4. W jakich terminach należy zrealizować zadanie w ramach Konkursu im. Jana Dormana?
Realizacja zadania odbywa się od 15 kwietnia do 15 grudnia 2019 roku.

5. Ile razy i w jakim miejscu powinien być prezentowany spektakl wraz z działaniami edukacyjnymi?
Spektakl wraz z działaniami edukacyjnymi powinien zostać zaprezentowany minimum 20 razy w placówkach oświatowych dla określonej przez wnioskodawcę grupy wiekowej. Nie można prezentować spektaklu w siedzibie instytucji czy stowarzyszenia. Dopuszcza się przeprowadzenie jednej dodatkowej prezentacji poza placówką oświatową, o ile prezentacja ta odbędzie się przed prezentacjami w szkołach a jej publicznością będą przede wszystkim nauczyciele ze szkół, w których będzie gościł spektakl.

6. Jaka jest proporcja wkładu własnego do dotacji?
Dofinansowanie w ramach Konkursu wynosi do 90% budżetu zadania, co oznacza, że minimalny wkład własny wynosi 10% wartości całego projektu. Brak wkładu własnego w wysokości 10% jest błędem formalnym - wniosek nie podlega wówczas dalszej procedurze konkursowej. Wkład własny może być wkładem finansowym lub rzeczowym - wówczas w dokumentacji projektu należy uwzględnić umowy barterowe lub sponsorskie, podające dokładną kwotę świadczeń. Wkład finansowy musi mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej beneficjenta.

7. Co oznacza, że wkład własny powinien mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej?
Wkład własny, który został umieszczony w preliminarzu kosztów, musi mieć umocowanie w dokumentacji projektu - na podstawie rachunków, faktur, ale również umów barterowych lub sponsorskich, podających dokładną kwotę świadczeń.

8. Jakie koszty może pokrywać dotacja z programu, a jakie należy pokryć z wkładu własnego?
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Konkurs im. Jana Dormana. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

9. Czy wnioskodawca może pobierać opłaty od widzów spektaklu?
Wnioskodawca może pobierać opłaty od widzów przy założeniu, że wprowadzony zostanie także system zwolnień z tych opłat dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Wysokość przychodów nie może przekraczać 200 zł za jeden spektakl. Przychody muszą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania.

10. Jaki jest system oceniania wniosków?
Oceny dokonuje Komisja Ekspertów, uwzględniając kryteria oceny zawarte w tabeli, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu im. Jana Dormana.

11. Jak zostaną przekazane pieniądze beneficjentom?
Pieniądze zostaną wysłane przelewem na konto beneficjenta na podstawie umowy zawartej z Instytutem Teatralnym.

12. Na czym polega rozliczenie projektu?
Finansowe rozliczenie polega na zestawieniu umów i faktur dotyczących dotacji. Rozliczenie merytoryczne to: złożenie sprawozdania merytorycznego z projektu i dokumentacji projektu.