FAQ

1. Kto może wziąć udział w programie Konkurs im. Jana Dormana?
W programie mogą wziąć udział samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Również samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak w tym przypadku ujęty w kosztorysie projektu wkład własny nie może pochodzić z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*W programie nie mogą wziąć udziału narodowe instytucje kultury.

2. Jakie zadania można realizować w ramach wsparcia finansowego z Konkursu?
W ramach Konkursu instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w realizacji zadania artystyczno-edukacyjnego, na które składają się:

a) produkcja oraz eksploatacja spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych;
b) działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

* W ramach zadania nie można realizować rozpoczętych, jak również zakończonych produkcji teatralnych.


3. Czy ewaluacja projektu jest częścią zdania?
Tak, ewaluacja projektu jest częścią zadania. Polega na przygotowaniu i realizacji koncepcji badania ewaluacyjnego do planowanego projektu.

4. Jaki jest termin składania wniosków?
Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej do godziny 15:00 dnia 2 marca 2018 roku na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz poprzez nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do dnia 2 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana.

5. W jakich terminach należy zrealizować zadanie w ramach Konkursu im. Jana Dormana?
Realizacja zadania odbywa się od 30 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku.

6. Ile razy i w jakim miejscu powinien być prezentowany spektakl wraz z działaniami edukacyjnymi?
Spektakl wraz z działaniami edukacyjnymi powinien zostać zaprezentowany minimum dwudziestokrotnie w placówkach oświatowych dla określonej przez wnioskodawcę grupy wiekowej. Oprócz tego, jednokrotnie w formie premiery, która może odbyć się w placówce oświatowej, kulturalnej lub kulturalno-oświatowej dla widowni zróżnicowanej pod względem wieku. W sumie, wnioskodawca musi zaprezentować spektakl minimum 21 razy.

7. Czy spektakle wraz z działaniami edukacyjnymi wyprodukowane w ramach Konkursu mogą być prezentowane w instytucjach kultury i placówkach kulturalno – oświatowych?
Spektakle i działania edukacyjne nie mogą być prezentowane w instytucjach kultury i placówkach kulturalno - oświatowych z wyjątkiem premiery.

8. Jaka jest proporcja wkładu własnego do dotacji?
Dofinansowanie w ramach Konkursu wynosi do 90% budżetu zadania, co oznacza, że minimalny wkład własny wynosi 10% wartości całego projektu. Brak wkładu własnego w wysokości 10 % jest błędem formalnym - wniosek nie podlega wówczas dalszej procedurze konkursowej. Wkład własny może być wkładem finansowym lub rzeczowym - wówczas w dokumentacji projektu należy uwzględnić umowy barterowe lub sponsorskie, podające dokładną kwotę świadczeń. Wkład finansowy musi mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej beneficjenta.

9. Co oznacza, że wkład własny powinien mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej?
Wkład własny, który został umieszczony w preliminarzu kosztów, musi mieć umocowanie w dokumentacji projektu - na podstawie rachunków, faktur, ale również umów barterowych lub sponsorskich, podających dokładną kwotę świadczeń.

10. Jakie koszty może pokrywać dotacja z programu, a jakie należy pokryć z wkładu własnego?
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Konkurs im. Jana Dormana. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

11. Czy wnioskodawca może pobierać opłaty od widzów spektaklu?
Wnioskodawca może pobierać opłaty od widzów przy założeniu, że wprowadzony zostanie także system zwolnień z tych opłat dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Wysokość przychodów nie może przekraczać 200 zł za jeden spektakl. Przychody muszą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania.

12. Czy wnioskodawca może w ramach zadania pokrywać wynagrodzenia swoich pracowników etatowych?
W związku z dofinansowaniem nie można opłacić części etatu, w ramach  którego byłaby wykonywana praca dotycząca Konkursu im. Jana Dormana. Z wyjątkiem płac pracowników etatowych organizacji pozarządowych oddelegowanych do prac przy zadaniu w oparciu o odpowiednie zapisy w umowie lub aneksie do umowy o pracę.

13. Jakich kosztów nie może pokrywać dotacja z Konkursu im. Jana Dormana?
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie: wydatków inwestycyjnych, zakupu środków trwałych oraz kosztów prac remontowych oraz modernizacyjnych budynków i obiektów.

14. Czy kosztem kwalifikowanym jest podatek VAT?
Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym, jednak tylko od kosztów kwalifikowanych uwzględnionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu im. Jana Dormana. W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę zwrotu podatku VAT opłaconego z dofinansowania, zobowiązany jest on do zwrotu, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, równowartości otrzymanych środków finansowych (VAT z Urzędu Skarbowego) od kosztów dofinansowanych.

15. Czego dotyczą błędy formalne wniosku?
Wykaz błędów formalnych został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu im. Jana Dormana. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

16. Jaki jest system oceniania wniosków?
Wnioski oceniane są dwuetapowo. W pierwszym etapie oceny dokonuje Komisja Ekspertów, uwzględniając kryteria oceny zawarte w tabeli, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu im. Jana Dormana. W drugim etapie twórcy wybranych projektów są zaproszeni do rozmowy konkursowej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Po rozmowach zostanie ogłoszona finalna lista projektów do realizacji, która jest zatwierdzana przez dyrektora Instytutu Teatralnego. Ma ona charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

17. Jak zostaną przekazane pieniądze beneficjentom?
Pieniądze zostaną wysłane przelewem na konto beneficjenta na podstawie umowy zawartej z Instytutem Teatralnym.

18. Na czym polega rozliczenie projektu?
Finansowe rozliczenie polega na zestawieniu umów i faktur dotyczących dotacji. Rozliczenie merytoryczne to: złożenie sprawozdania merytorycznego z projektu i dokumentacji projektu.

19. Co należy do dokumentacji projektu?
Dokumentacja projektu składa się z: dokumentacji fotograficznej i filmowej - nagraniu zwiastuna spektaklu i jego pełnej rejestracji, oraz linków do materiałów medialnych (artykułów, wywiadów, rejestracji radiowych i telewizyjnych) powstałych w ramach realizacji zadania.