FAQ

1. Kto może wziąć udział w Konkursie im. Jana Dormana?
W Konkursie mogą wziąć udział samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Również samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak w tym przypadku ujęty w kosztorysie projektu wkład własny nie może pochodzić z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Konkursie nie mogą wziąć udziału narodowe instytucje kultury ani osoby prywatne.


2. Jakie zadania można realizować w ramach wsparcia finansowego z Konkursu?
W ramach Konkursu instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w realizacji zadania artystyczno-edukacyjnego, na które składają się:

a) produkcja oraz eksploatacja spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych;
b) działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

W ramach zadania nie można realizować ani rozpoczętych, ani zakończonych produkcji teatralnych.


3. Czym jest ewaluacja projektu?
Ewaluacja projektu polega na przygotowaniu i realizacji badania, które pozwala sprawdzić, czy projekt osiągnął zakładane cele.

4. Jaki jest termin składania wniosków?
Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej do godziny 15:00 dnia 22 lutego 2019 roku na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz poprzez nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do dnia 22 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana.

5. W jakich terminach należy zrealizować zadanie w ramach Konkursu im. Jana Dormana?
Realizacja zadania odbywa się od 10 kwietnia do 15 grudnia 2019 roku.

6. Ile razy i w jakim miejscu powinien być prezentowany spektakl wraz z działaniami edukacyjnymi?
Spektakl wraz z działaniami edukacyjnymi powinien zostać zaprezentowany minimum 25 razy w placówkach oświatowych dla określonej przez wnioskodawcę grupy wiekowej. Oprócz tego, jednokrotnie w formie premiery, która może odbyć się w placówce oświatowej, kulturalnej lub kulturalno-oświatowej dla widowni zróżnicowanej pod względem wieku. W budżecie dodatkowo powinna zostać ujęta jedna lub dwie prezentacje spektaklu w Warszawie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Instytut Teatralny. W sumie wnioskodawca musi zaprezentować spektakl minimum 27 razy.

7. Jaka jest proporcja wkładu własnego do dotacji?
Dofinansowanie w ramach Konkursu wynosi do 90% budżetu zadania, co oznacza, że minimalny wkład własny wynosi 10% wartości całego projektu. Brak wkładu własnego w wysokości 10% jest błędem formalnym - wniosek nie podlega wówczas dalszej procedurze konkursowej. Wkład własny może być wkładem finansowym lub rzeczowym - wówczas w dokumentacji projektu należy uwzględnić umowy barterowe lub sponsorskie, podające dokładną kwotę świadczeń. Wkład finansowy musi mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej beneficjenta.

8. Co oznacza, że wkład własny powinien mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej?
Wkład własny, który został umieszczony w preliminarzu kosztów, musi mieć umocowanie w dokumentacji projektu - na podstawie rachunków, faktur, ale również umów barterowych lub sponsorskich, podających dokładną kwotę świadczeń.

9. Jakie koszty może pokrywać dotacja z programu, a jakie należy pokryć z wkładu własnego?
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Konkurs im. Jana Dormana. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

10. Czy wnioskodawca może pobierać opłaty od widzów spektaklu?
Wnioskodawca może pobierać opłaty od widzów przy założeniu, że wprowadzony zostanie także system zwolnień z tych opłat dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Wysokość przychodów nie może przekraczać 200 zł za jeden spektakl. Przychody muszą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania.

11. Jaki jest system oceniania wniosków?
Wnioski oceniane są dwuetapowo. W pierwszym etapie oceny dokonuje Komisja Ekspertów, uwzględniając kryteria oceny zawarte w tabeli, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu im. Jana Dormana. W drugim etapie twórcy wybranych projektów są zaproszeni do rozmowy konkursowej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Po rozmowach zostanie ogłoszona finalna lista projektów do realizacji, która jest zatwierdzana przez dyrektora Instytutu Teatralnego. Ma ona charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

12. Jak zostaną przekazane pieniądze beneficjentom?
Pieniądze zostaną wysłane przelewem na konto beneficjenta na podstawie umowy zawartej z Instytutem Teatralnym.

13. Na czym polega rozliczenie projektu?
Finansowe rozliczenie polega na zestawieniu umów i faktur dotyczących dotacji. Rozliczenie merytoryczne to: złożenie sprawozdania merytorycznego z projektu i dokumentacji projektu.

14. Co należy do dokumentacji projektu?
Dokumentacja projektu składa się z: dokumentacji fotograficznej i filmowej - nagraniu zwiastuna spektaklu i jego pełnej rejestracji, oraz linków do materiałów medialnych (artykułów, wywiadów, rejestracji radiowych i telewizyjnych) powstałych w ramach realizacji zadania.